Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 4: 2007

.pdf Spis treści


Wacław Florek, Eugeniusz Rydz
.pdf Wstęp


Władysław Niewiarowski
.pdf Sylwetka naukowa prof. dr. hab. Edwarda Wiśniewskiego. Spis prac prof. dr. hab. Edwarda Wiśniewskiego


Leon Andrzejewski, Paweł Molewski
.pdf Zasięg czoła lodowca Tungnaár w czasie małej epoki lodowej na tle zlodowaceń Islandii
Extent of the Tungnaárjökull snout during the Little Ice Age against the glaciations in Iceland


Zygmunt Babiński
.pdf Pochodzenie i degradacja form zmarzlinowych typu pingo w Mongolii
Origin of the pingo forms in Mongolia and their degradation


Maciej Dąbski
.pdf Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia)
Lichenometric size-frequency distribution as a tool in Fláajökull moraines dating (SE Iceland)


Tomasz Krzywicki, Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski
.pdf Etapy rozwoju sandru olecko-rajgrodzkiego na tle faz recesyjnych zlodowacenia Wisły w nawiązaniu do wybranych cech strukturalno-teksturalnych osadów
Stages development of Olecko-Rajgród outwash - relation to Vistula glacier recession marginal limits and struktural and textural features of the sediments


Paweł Molewski
.pdf Nowe spojrzenie na morfogenezę dolin Bachorzy i parchańskiej (Wysoczyzna Kujawska)
A new look over the morphogenesis of the Bachorza and Parchanie valleys (the Kujawy Moraine Plateau)


Ireneusz J. Olszak
.pdf Rzeźba powierzchni i osady czwartorzędowe północno-wschodniej części Pojezierza Starogardzkiego
Land relief and Quaternary sediments of north-eastern part of Starogard Lakeland


Krzysztof Petelski
.pdf Rzeźba i budowa geologiczna rynien polodowcowych okolic Skarszew
The relief and geological structure of the postglacial troughs of the Skarszewy region


Elżbieta Rojan
.pdf Morfotwórcza rola lodowców w północno-zachodniej części Pamiru
The morphogenetic role of glaciers in the north-western Pamir


Stanisław Rudowski, Maria Rucińska, Aleksandra Jachna
.pdf Drogi spływu wód kształtowane przy krawędzi lobu Zatoki Gdańskiej w rejestracji sejsmoakustycznej
The outflow route formed at margin of the Gdańsk Bay ice lobe base on seismoacoustic registration


Piotr Weckwerth
.pdf Późnovistuliański rozwój sieci rzecznej w rejonie Kotliny Toruńskiej na tle struktur starszego podłoża
Development of the river network in the Toruń Basin in the late Vistulian against the older substratum structures


Piotr Zagórski
.pdf Wpływ lodowców na przekształcenie wybrzeży NW części Ziemi Wedela Jarlsberge (Spitsbergen) w późnym plejstocenie i holocenie
The influence of glaciers on transformation of the coast of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen) in late Pleistocene and Holocene


Jerzy Zasadni
.pdf Osady późnego glacjału i holocenu w dolinie Tuxer (Alpy Zillertalskie, Austria)
Deposits of Late Glacial and Holocene in Tuxer valley (Zillertal Alps, Austria)

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki