Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 6: 2009

.pdf Spis treści


Jan Rajman
.pdf Grody kasztelańskie a średniowieczne miasta (z genezy pomorskich miast)
Castellanies and mediaeval cities (from the genesis of Pomeranian towns)


Eugeniusz Rydz
.pdf Współczesne problemy demograficzno-osadnicze na Pomorzu Środkowym
Contemporary demographic and settling problems in the Central Pomerania


Iwona Jażewicz
.pdf Rozwój turystyki w miejscowościach nadmorskich środkowego Wybrzeża na przykładzie Poddąbia
Development of tourism in seaside villages of the middle Coast on the example of Poddąbie


Paulina Szmielińska-Pietraszek, Aleksandra Zienkiewicz
.pdf Rola organizacji pozarządowych w łagodzeniu skutków bezrobocia na przykładzie powiatu słupskiego
The role of the nongovernmental organizations in alleviating the effects of unemploy-ment


Wioletta Szymańska
.pdf Specjalizacja lokalnej działalności gospodarczej miast Pomorza
Local specialization of business activity in the towns of Pomerania


Krzysztof Parzych
.pdf Zasięg przestrzenny wakacyjnych destynacji turystycznych młodzieży na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących ze Słupska i Częstochowy
Youth holiday tourism destinations on example of Słupsk and Częstochowa high schools trips


Krzysztof Parzych, Aneta Łojek
.pdf Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na obszarze Pojezierza Ińskiego
Tourist attractiveness, infrastructure and development of the Ińskie Lake District


Anna Wiśniewska
.pdf Gospodarczy aspekt rozwoju agroturystyki w nadmorskich gminach Ustka i Choczewo
Economic aspect of agrotourism in seaside communes Ustka and Choczewo


Albin Orłowski
.pdf Warunki hydrogeologiczne na obszarze Słupska i terenach przyległych
Hydrogeology conditions on the Słupsk protected areas and neighbouring land


Andrzej Konias, Krzysztof Strzelecki
.pdf Przegląd planów miasta Słupska od XVIII do XX wieku ze zbiorów Biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego
The inspection of street plans of Słupsk from XVIII till the XX century from the Library of the Museum of Central Pomerania


Małgorzata Kirschenstein, Dariusz Baranowski
.pdf Wahania roczne i tendencje zmian temperatury powietrza w Koszalinie
Annual fluctuations and trends of their changes air temperature in Koszalin


Agnieszka Flis, Elżbieta Szalewska
.pdf Krajobrazy zabudowane Słupska - rozwój historyczny i współczesna struktura funkcjonalno-przestrzenna
The developed landscape of Słupsk - historical expansion and the contemporary functional-spatial structure


Danuta Prądzyńska, Łukasz Śmielak .pdf Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku
Spatial structure of green urban areas in Słupsk

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki