Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 7: 2010

.pdf Spis treści


Dariusz Baranowski, Małgorzata Górska
.pdf Wilgotność powietrza w Kołobrzegu w latach 1976-2005
Humidity of the air in Kołobrzeg in the years 1976-2005


Dariusz Baranowski, Małgorzata Kirschenstein
.pdf Wilgotność względna powietrza w Łebie i jej uwarunkowania cyrkulacyjne
Relative air humidity in Łeba and its dependence on atmospheric circulation


Gabriela Czapiewska
.pdf Instrumenty wspierania rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach wiejskich (na przykładzie gminy Trzebielino)
The instruments supporting a development of investments on country areas (on example of Trzebielino community)


Paweł Czapliński
.pdf Praca tymczasowa w działalności Agencji Zatrudnienia w Polsce (ujęcie regionalne)
Temporary work in the Activities of Employment in Poland (regional focus)


Wacław Florek, Leszek Łęczyński, Marek Majewski
.pdf Morfologia Plaży Praia Baixo (Wyspa Santiago, Wyspy Zielonego Przylądka) i cechy budujących ją osadów jako odzwierciedlenie warunków jej formowania
Praia Baixo beach morphology (Santiago Island, Cape Verde Islands) and characteristics of their sediments as forming conditions reflection


Jerzy Jonczak
.pdf Chemizm wód zasilających Jarosławiankę (zlewnia Wieprzy)
The chemistry of waters suplying Jarosławianka River (Wieprza basin)


Małgorzata Kirschenstein, Dariusz Baranowski
.pdf Częstość okresów przeciętnych, suchych i wilgotnych w Słupsku
The frequency of average, dry and wet periods in Słupsk


Krzysztof Parzych
.pdf Funkcjonowanie agroturystyki w powiecie lęborskim
Functioning of agrotourism in the lębork county


Krzysztof Parzych
.pdf Wybrane aspekty funkcjonowania turystyki windsurfingowej w strefie wybrzeża Bałtyku. Studium przypadku szkoły windsurfingu "Habenda" w Sarbsku koło Łeby
Selected aspects of windsurfing tourism in the coastal zone of the Baltic Sea. Case study of "Habenda" windsurfing school in Sarbsko near Łeba


Celestyna Princ
.pdf Transport zawiesiny i materiału rozpuszczonego w zlewni drenarskiej lewobrzeżnego dopływu Wieprzy w latach 2007-2008
Transport of the suspension and dissolved material in the catchment drainage left bank tributary of Wieprza River in 2007-2008


Eugeniusz Rydz
.pdf Rola i miejsce Akademii Pomorskiej w społeczno-gospodarczej przestrzeni Słupska
The role and place of Pomeranian Academy in social and economical space of Słupsk


Eugeniusz E. Zdrojewski
.pdf Przenikanie koncepcji kapitału ludzkiego do demografii i geografii ludności
Permeating of the human capital conception to demography and geography of the population

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki