Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 8: 2011

.pdf Spis treści


Antonina G. Caregorodcewa
.pdf Hydroekologiczne osobliwości zlewni Jezior Bajanaulskiego Parku Narodowego (Kazachstan)
Hydroecological features of lake catchments of Bayan-Bul State National Nature Park (Kazakhstan)


Gabriela Czapiewska
.pdf Możliwości rozwojowe rolnictwa w ramach realizacji programu wspólnej polityki rolnej na obszarach wiejskich Powiatu Bytowskiego
Development of agriculture in the implementation of the common agricultural policy in rural areas of Bytów District


Vasyl Dzhaman
.pdf Territorial structure of the West-Ukrainian region settling system
Struktura terytorialna systemu zasiedlenia na terytorium Zachodniej Ukrainy


Aneta Marek
.pdf Zamknięta strefa rejonu Czarnobyla jako miejsce destynacji turystów
The closed zone of the area of Chernobyl as the place destinations of tourists


Aneta Marek, Wojciech Lewandowski
.pdf Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki
Development potentialities of the qualified tourism in Poland on the example of the climbing


Katarzyna Mikuła, Krzysztof R. Mazurski
.pdf Hotel jako obiekt turystycznego wyboru na Ziemi Kłodzkiej
Hotel as an object of a touristic choice in the Kłodzko Land


Krzysztof Parzych
.pdf Wybrane cechy ruchu turystycznego w Kołobrzegu w świetle wyników pomiaru ruchu turystycznego
Selected aspects of the tourism movement in Kołobrzeg resort in the light of the results of tourism movement measurement


Wioletta Szymańska, Piotr Michalak
.pdf Jakość kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym strefy brzegowej (gmina Postomino)
The quality of human capital in local development of the coastal zone (The Community of Postomino)


Iwona Tylman
.pdf Morfogeneza dolinki denudacyjno-erozyjnej koło Mazowa (dolina Wieprzy)
Morphogenesis of the denudation-erosion valley near Mazów (Wieprza River Valley)


Iwona Tylman, Marek Krąpiec, Wacław Florek
.pdf Subfosylne pnie w osadach wypełniających dolinkę erozyjno-denudacyjną koło Mazowa (w dolinie Wieprzy)
The subfossil trunks in the sediments filling the denudation-erosion valley near Mazów (in the Wieprza Valley)


Małgorzata Żochowska
.pdf Aktywność członków Euroregionu Glacensis w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Activities of the members of Euroregion Glacensis with a view to obtaining funds from the EU

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki