Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 9: 2012

.pdf Spis treści


Paweł Czapliński
.pdf Lokalne centrum pierwszej sprzedaży ryb jako narzędzie regulacji rynku rybnego na przykładzie LCPSR – Aukcji Rybnej Ustka sp. z o.o.
The local center of first sale as a tool for fish market regulation a case study of LFSC - Fish Auction LLC in Ustka


Jerzy Jonczak
.pdf Właściwości materii organicznej gleb deluwialnych dna dolinki erozyjno-denudacyjnej wciętej w utwory zastoiskowe i zwałowe Równiny Sławieńskiej
Properties of organic matter of delluvial soils in the bottom of erosional-denudational valley incised in hollow and glacial deposits of Sławieńska Plain


Jerzy Jonczak, Agnieszka Parzych, Zbigniew Sobisz
.pdf Gleby i flora wykrocisk w zespole Empetro nigri-Pinetum ericetosum Słowińskiego Parku Narodowego
Soils and flora of the windthrows in association Empetro nigri-Pinetum ericetosum in Słowiński National Park


Aneta Marek
.pdf Wyspa Wielkanocna jako współczesny cel turystyczny
Easter Island as a contemporary tourist destination


Aneta Marek, Ireneusz J. Olszak
.pdf Turystyczne jaskinie Czech i Moraw
The tourist caves of Czech and Moravian


Tomasz Michalski
.pdf Bezpieczeństwo publiczne w województwie pomorskim w 2010 roku
Public safety in the Pomeranian province in 2010


Mariusz Miedziński
.pdf Możliwości zmiany granic administracyjnych miasta Kołobrzeg w kontekście jego rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego
Possibilities for changing of the administrative boundaries of Kolobrzeg city in terms of its spatial and functional development


Krzysztof Parzych
.pdf Analiza wybranych aspektów turystyki spa. Studium przypadku Hotelu Spa "Dolina Charlotty" Resort & SPA
The analysis of the selected aspects of spa tourism. The example of Spa Hotel "Dolina Charlotty" Resort & SPA


Krzysztof Parzych, Alan Liedtke
.pdf Imprezy kulturalne w gminie Brusy jako walor turystyczny
Cultural eventes in the Brusy community as a tourist attraction


Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko
.pdf Ukrainian physic-geographical regions: component organization of nature-resource potential
Regiony fizycznogeograficzne Ukrainy: komponenty organizacji potencjalnych zasobów naturalnych


Paulina Szmielińska-Pietraszek
.pdf Źródła informacji w aspekcie kształcenia geograficznego (wyniki badań w szkołach podstawowych)
The sources of information in the aspect of geographical education (results of a research in primary schools)


Arkadiusz Marek Tomczyk
.pdf Pogoda upalna w Poznaniu w latach 1980-2011
The heat weather in Poznań in the years 1980-2011

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki