Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 11: 2014

.pdf Spis treści


Mariusz Ptak
.pdf Ocena możliwości zwiększenia zasobów wodnych Polski w wyniku odtworzenia nieistniejących jezior - wybrane przykłady
Feasibility of increasing water resources of Poland by restoration of extinct lakes - selected examples


Wacław Florek, Iwona Pasamonik, Katarzyna Szyca
.pdf Chemizm wód źródła w Poddąbiu na tle cech środowiska i morfologii niszy źródliskowej
The chemical water composition in the source in Poddąbie on the background of environment characteristics and spring alcove morphology


Joanna Gadziszewska
.pdf Wstępne wyniki analizy pyłkowej torfowiska w Nosalinie koło Sławna (Polska północno-zachodnia)
Preliminary results of pollen analysis of a peat-bog in Nosalin near Sławno (NW Poland)


Ivan Kirvel, Piotr Shvedovskiy, Aleksander Volchek
.pdf Estimating the probability of optimal functioning for environment management systems and finding ways to improve their environmental reliability
Ocena prawdopodobieństwa optymalnego funkcjonowania systemów i zarządzania środowiskiem i wyznaczenie sposobów poprawy ich niezawodności


Ivan Kirvel, Hanna Тaranchuk, Natallia Sologub
.pdf Аnalysis of the impact of natural processes and factors on ecological and geochemical situation in landscapes of the Brest Polesie
Аnaliza wpływu naturalnych procesów i czynników na ekologiczne i geochemiczne środowiska w krajobrazach Polesia Brzeskiego


Małgorzata Malata
.pdf Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne potoków Babiogórskiego Parku Narodowego
Selected physico-chemical properties of streams Babia Góra National Park


Daria Malchykova
.pdf The usage and planning of territory in Ukraine - aims, problems, needs
Użytkowanie i planowanie przestrzenne na Ukrainie - cele, problemy, potrzeby


Aneta Marek
.pdf Karakorum jako rejon eksploracji wysokogórskiej Polaków do 1989 r.
Karakoram as a region of high mountain exploration of Poles up to 1989


Aneta Marek
.pdf Sakralne podziemia Republiki Czeskiej jako atrakcja turystyczna
The sacred undergrounds of the Czech Republic as a tourist attraction


Tomasz Michalski
.pdf Zmiany w sytuacji zdrowotnej ludności Polski i Ukrainy
Changes in the health situation of the population of Poland and Ukraine


Krzysztof Parzych, Patricia Ercolani, Paula Rosake
.pdf Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej i rozwoju ruchu turystycznego w Argentynie
The determinants of the tourist atractiveness and tourist movement in Argentina


Krzysztof Parzych
.pdf Uwarunkowania ruchu turystycznego w Słupsku w okresie powakacyjnym
The determinants of the tourism movement functioning in Słupsk after the holiday season


Ihor Pylypenko
.pdf The core-periphery relations and connections in social geography: historiography, concepts, theories
Relacje centrum–peryferie w geografii społecznej: historiografia, koncepcje, teorie


Celestyna Śmielak
.pdf Transport materiału zawieszonego i rozpuszczonego w Potoku Starokrakowskim w latach 2007-2009
Transport of the suspension and dissolved material in the Starokrakowski Creek in 2007-2009

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki