Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 14: 2017

foto2.pdf Spis treści


Marta Budzisz, Ewa Woźniak, Filip Duda, Łukasz Pietruszyński
.pdf Wpływ wybranych uwarunkowań geograficznych na stosunki wodne i siedliska roślinne rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”
Influence of selected geographical conditions on water relations and plant sites of the nature reserve “Piaśnickie Łąki”


Mateusz Cudo, Tomasz Rydzewski
.pdf Status miasta – szansa na rozwój czy przyczyna stagnacji?
City status – a chance for development or a reason of stagnation?


Gabriela Czapiewska
.pdf Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich oraz kształtowania wizerunku regionu pomorskiego
The importance of regional and traditional products in the development of rural areas and creating the image of the pomerania region


Vasyl Dzhaman, Anna Czaplińska, Yaroslav Dzhaman
.pdf Funkcje międzynarodowe dużych miast Ukrainy (na przykładzie Czerniowiec)
International functions large cities of Ukraine (on the Chernivtsi example)


Bartłomiej Kulas
.pdf Tczew – miasto na prawach powiatu. Wariantowa analiza zmian administracyjnych na obszarze powiatów tczewskiego i starogardzkiego
Tczew – a city with county rights. A variant analysis of administrative changes in the area of tczewski and starogardzki counties


Marek Majewski, Aleksandra Drozdowska
.pdf Zapis procesów stokowych z czasów historycznych na przykładzie dwóch zagłębień bezodpływowych w sąsiedztwie jeziora Jasień (północna Polska)
Trecording of slope processes from historical times on the example of two closed depressions in the vicinity of Jasień Lake (Northern Poland)


Aneta Marek
.pdf Alpy jako kierunek polskich ekspedycji do 1989 roku
The Alps as the destination of Polish expeditions till 1989


Aneta Marek, Ireneusz J. Olszak, Jiří Hebelka
.pdf Obiekty geoturystyczne Moraw i Śląska (Republika Czeska)
Geotourist objects of the Moravia and Silesia (Czech Republic)


Mariusz Miedziński
.pdf Czynniki endogeniczne i egzogeniczne oddziałujące na cztery największe miasta Pomorza Środkowego
Endogenous and exogenous factors affecting the four largest cities of Middle Pomerania


Danuta Narożna
.pdf Walory i zagospodarowanie turystyczne wyspy Bornholm
The qualities and tourism development of Bornholm Island


Zbigniew Piepiora, Michał Brzywcz
.pdf Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki
Floods in Jelenia Góra – factors and effects

Alina Sliuta, Ivan Kirvel
.pdf The chemism of small rivers waters of the eastern Polesie of Ukraine (on the example of the Ubed river)
Chemizm wód małych rzek wschodniego Polesia Ukrainy (na przykładzie rzekі Ubed)


Oskar Wolski
.pdf Zastosowanie systematycznego przeglądu literatury w badaniach geograficznych na przykładzie studiów nad odnową wsi
The use of systematic literature review in a geographical research on the example of rural renewal studies


Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
.pdf Różnorodność zagadnień geoturystycznych na plażach Ustki i Orzechowa
Diversity of geoturistic issues on beaches of Ustka and Orzechowo (Baltic Sea Coast, Poland)


Aleksandra Zienkiewicz
.pdf Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju turystyki powiatu kartuskiego
The communication infrastructure as a factor of tourism development of the Kartuzy County


Бахадур Шарипович Абдиманапов
.pdf Оценка и классификация природных опасностей юго-востока Казахстана
Assessment and classification of natural perils in southeastern Kazakhstan


Бауыржан Темирболатович Едилбаев, Акмарал Шоканкызы Шоқанова, Софья Копесбаевна Иманкулова, Алтай Габдрахманович Казмагамбетов
.pdf Анализ аспектов организации экологического образования в системе высшего образования
The approaches to the organization of ecological education at the university

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki