Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 15: 2018

foto nr 15/2018.pdf Spis treści


.pdf Słupskie Prace Geograficzne nr 15


Oleksandr Lukash, Ivan Kirvel
.pdf Struktura geograficzna flory roślin naczyniowych Polesia Wschodniego
The geographical structure of the flora of the Eastern Polesye vascular plants


Aneta Marek
.pdf Pozaalpejskie góry Europy jako cel wypraw polskich wspinaczy
The non-alpine mountains of Europe as a destination of polish mountaineers


Aneta Marek, Ireneusz J. Olszak, Michal Skalka
.pdf Geoturystyczne obiekty Czech (zachodnia część Republiki Czeskiej)
Geotourist objects of the Czech (western part of Czech Republic)


Łukasz Marszałek
.pdf Implementacja modelu rozwiniętego systemu środowiska życia człowieka do badań społeczno-przestrzennych
The implementation of a model of a developed system of human environment for social and spatial research


Monika Cepil
.pdf Aspekty przestrzenne i prawno-własnościowe osadnictwa olęderskiego w Pustkowej Górze (powiat zgierski)
Spatial and legal and ownership aspects of the dutch settlement in Pustkowa Góra (Zgierz district)


Monika Cepil
.pdf Kształtowanie i rozwój układów ruralistycznych kolonii fryderycjańskich w województwie łódzkim
Formation and development of rural settlements of the frederician colonization in Łódź province


Marta Michalska
.pdf Przemiany funkcjonalne pielgrzymowania (na przykładzie krakowskich pieszych pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę)
Functional changes of pilgrimages: findings from Kraków foot pilgrimage to Jasna Góra


Danuta Narożna
.pdf Wycieczka jako forma organizacyjna krajoznawstwa i turystyki w szkole
A trip as the organizational forms of sightseeing and tourism at school


Volodymyr Korniichuk, Olexander Bezusyak, Ivan Kirvel
.pdf Doskonalenie metod obliczania jazów cienkościennych
Sharp-crested weirs formula improvement


Oleksandr Korol
.pdf Czynnik demograficzny w zagranicznej turystyce wyjazdowej
Demographic factor in international (outbound) tourism


Lucyna Klein, Anna Jarosiewicz
.pdf Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Słupsku w latach 2013-2016
Organization of new municipal waste management system in the Słupsk city in the years 2013-2016


Vasyl Korbutiak, Mykhailo Korbutiak, Ihor Hopchakh, Oleksandr Kaftan, Ivan Kirvel
.pdf Cechy hydromorfologiczne rzek Karpat ukraińskich
Hydromorphological features of the ukrainian Carpathians rivers


Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak
.pdf Wpływ zasobów lokalnych na kształtowanie się funkcji wsi
The influence of local resources on functions of rural areas


Gabriela Czapiewska, Tomasz Podciborski
.pdf Wsie tematyczne – aktywność społeczna i networking w regionie warmińsko-mazurskim
Thematic villages – social activity and networking in the Warmia and Mazury region


Wacław Florek, Iwona Pasamonik, Klaudia Stanisławska
.pdf Zmiany położenia nadbrzeża Zatoki Usteckiej w latach 1961-2003
The changes of onshore in Ustecka Bay in years 1961-2003


Joanna Nowak
.pdf Zmiana liczby urodzeń w Polsce w kontekście wprowadzenia rządowego programu Rodzina 500+
Change in the number of births in Poland in the context of the introduction of the government’s Rodzina 500+ program

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki