Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 16: 2019

foto nr 16/2019.pdf Spis treści


.pdf Słupskie Prace Geograficzne nr 16


Maxim Bogdasarov, Yuri Dmitrievich Kozhanov, Evgeniy Aleksandrovich Kukharik
.pdf История изучения континентальных палеоген-неогеновых отложений территории подлясско-брестской впадины
History of studying the continental paleogene-neogene deposits of the territory of the Podlaska-Brest depression


Monika Cepil
.pdf Przemiany układów przestrzennych kolonii józefińskich w powiecie nowosądeckim
Changes of spatial systems Józefiński colonies in the district Nowosądecki


Sergey Demyanov
.pdf Экономико-географическое обоснование формирования региональных отраслевых кластеров в брестской области
Economic and geographical justification for the formation of regional industry clusters in the Brest region


Lyubov Nikolaievna Hertman
.pdf Оценка уязвимости водного хозяйства в бассейне реки Hеман (белорусская часть) в связи с изменением климата


Anatolii Yatsyk, Igor Gopchak, Tetiana Basiuk, Ivan Kirvel
.pdf Актуальность проблемы исследования экологического состояния бассейнов малых рек Западного Полесья Украины
Urgency of the problem research ecological condition of small river basins of the Western Polessye of Ukraine


Ivan Kirvel, Viacheslav Kravets
.pdf Akumulacja wody w małych zbiornikach retencyjnych jako element kompleksowego wykorzystania wód na przykładzie rzeki Desny, prawego dopływu Dniepru
Accumulation of water in small retention reservoirs as an element of comprehensive water use on the example of the Desna River, on the right tributary of the Dnieper


Vitalii Martyniuk, Iwona Jażewicz
.pdf Из истории географических исследований Волынского Полесья в межвоенный период (1921–1939) польскими учеными
From the history of geographical researches of Volyn Polessia by Polish scientists in the interwar period (1921–1939)


Mariusz Miedziński
.pdf Koncepcja rozbudowy systemu transportu kolejowego na Wybrzeżu Zachodniopomorskim
The concept for the expansion of the railway transport system on the West Pomeranian Coast


Ivan Pirozhnik, Katarzyna Zagożdżon
.pdf Czynniki ekologiczne usług turystycznych obszarów nadmorskich na Pomorzu Środkowym
Ecological factors of tourist services of sea areas in Central Pomerania


Wiktoria Shwedun
.pdf Zmiany liczby ludności wybranych krajów postkomunistycznych w świetle drugiej teorii przejścia demograficznego
Changes in the population number of selected post-communist countries in view of the theory of the second demographic transition


Nina Sukhovilo
.pdf The forecast of vulnerability of Belarussian lakes to external impact under the climate change


Маriya Lushchyk, Andriy Terebukh
.pdf Right electoral preferences of the population of the western region of Ukraine
Preferencje wyborcze ludności regionu zachodniego Ukrainy

Aleksandra Zienkiewicz, Dominik Krupa
.pdf Potencjał turystyczny Afganistanu w aspekcie rozwoju turystyki militarnej
Afghanistan tourism potential in the apple of military tourism development

© Copyright 2012-2021 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki